תנאי שימוש באתר ובאפליקציית קול פליי

כללי

1. כל גלישה לדפי אתר זה ועשיית כל שימוש בו, בין באמצעות מחשב ובין באמצעות מכשיר סלולרי, מהווה הסכמה מצד הגולשים/משתמשים (להלן: “הגולשים”) להוראות תקנון זה, כפי שיהיו מעת לעת. לרדיו ‘קול פליי’ (להלן: “הרדיו”) שמורה הזכות הבלעדית לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי, וכל שינוי בתקנון זה אשר יפורסם באתר, יחייב את הגולשים לכל דבר ועניין, גם בהיעדר מתן הודעה מיוחדת אודות השינוי.

2. אתר הרדיו והאפליקצייה נועד אך ורק לשימושם האישי והפרטי של הגולשים, וכל שימוש אחר בו, לרבות שימוש מסחרי, נאסר בזאת.

3 . תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומובן כי הינם מתייחסים לנשים ולגברים כאחד.

קניין רוחני

4. כל קניין רוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר, וכל זכויות בקניין זה, מכל מין וסוג, הינם רכושו של הרדיו או של צד ג’ אשר הרשה לרדיו לעשות שימוש בו, ואין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור את המידע בו לאחר, או לבצע כל פעולה אחרת שיש בה כדי לפגוע בקניינו הרוחני של מאן דהוא, אלא אם ניתנה לכך הסכמת הרדיו, מראש ובכתב.

העלאת תכנים לאתר

5. הגולשים יישאו בכל אחריות פלילית ו/או אזרחית ו/או אחרת לכל העלאת תוכן לאתר, אשר יפר את זכויות הרדיו או זכויות צד ג’ כלשהו, מכל מין וסוג. מובהר בזאת, כי לגולשים לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהרדיו ו/או בעליו ו/או נושאי משרה בו ו/או מנהליו ו/או עובדיו בגין העברת פרטי זיהוי של הגולשים באתר לצד ג’, ככל שהדין ו/או החוק ו/או הפסיקה יחייבו לעשות כן.

זכויות הרדיו ו/או זכויות צד ג’ – לרבות הזכות לפרטיות, לשם טוב, להגנה על זכויות יוצרים, זכויות מבצעים ומשדרים ומניעת הפרה של צווים שיפוטיים, לרבות צו איסור פרסום.

6. הרדיו יהא רשאי למנוע העלאת כל חומר ובמידת הצורך להסיר ו/או לערוך ו/או לקצר כל חומר שיועלה לאתר על ידי הגולשים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות במקרה שהחומר המועלה לאתר יפגע או יוכל לפגוע בזכות הרדיו או צד ג’ ו/או יעמוד בניגוד לתקנת הציבור ו/או יפגע בציבור המאזינים לרדיו ו/או בערכיהם ו/או יעמוד בניגוד לחוק, להוראות ולכללים שקבעה או תקבע הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

7. הרדיו לא יישא באחריות כלשהי לתכנים המופיעים באתר, אשר הועלו על ידי הגולשים, ועל השפעתם על רכוש הגולשים ועל כל נזק, אבדן ועוגמת נפש שייגרמו להם, בשל שימוש בתכנים שהעלו גולשים אחרים.

פרסום באתר ובאפליקציה

8. הרדיו איננו אחראי לאמיתות דברי הפרסום של המפרסמים באתר ו/או להגינותם ו/או עמידתם בהוראות כל דין ו/או לאיכות הטובין הנמכר על ידם, ואין בהתקשרות הגולשים עם מי מהמפרסמים בכל עסקה, הסכם או הבנה, מכל מין וסוג, כדי להחיל על הרדיו אחריות בגין כל נזק או אובדן שייגרמו לגולשים כתוצאה מהתקשרותם עם המפרסמים. למען הסר ספק יובהר, כי אין בעצם העלאת פרסומות באתר כדי להוות המלצה או שידול של הגולשים להתקשר עם מי מהמפרסמים באתר או להבטיח למפרסמים חשיפה או רווח כלשהם.

הסתמכות על תכנים באתר ובאפליקציה

9. הסתמכות הגולשים על כל תוכן באתר, לרבות חוות דעת כלליות או ספציפיות של בעלי מקצוע שונים הינה באחריות הגולשים בלבד, ואין ולא תהיינה לגולשים כל טענה כלפי הרדיו ו/או בעליו ו/או נושאי משרה בו ו/או מנהליו ו/או עובדיו, במקרה של כל נזק או אובדן או עוגמת נפש שתגרם למי מהם כתוצאה מהסתמכותם ו/או פועלם על יסוד מי התכנים באתר.

10. מובהר, כי על אף מקצועיותו הרבה של הרדיו ועל אף שנעשה כל מאמץ להביא לגולשים מידע מדויק, הרי שהמידע המופיע באתר איננו יכול להיות חסין מכל טעות, שגיאה, השמטה, טעות אנוש וכיוצא באלה, ולפיכך על הגולשים המעוניינים להסתמך על מידע זה לבדוק אותם באמצעות המקורות הרשמיים המפרסמים את המידע או באמצעות מקורות נוספים, קודם שיסתמכו עליהם לצורך ביצוע פעולות שונות, ואין ולא תהיינה לגולשים כל טענה כלפי הרדיו ו/או בעליו ו/או נושאי משרה בו ו/או מנהליו ו/או עובדיו במקרה של כל נזק או אובדן או עוגמת נפש שתגרם למי מהם כתוצאה מהסתמכותם ו/או פועלם על יסוד מי מתכנים אלה.

פרטיות

11. בעצם הגלישה באתר והשימוש בו מסכימים הגולשים לכך שהרדיו יהא רשאי לאגור כל מידע ממוחשב סטטיסטי על דבר שימוש הגולשים באתר ולהשתמש במידע לכל צורך חוקי, לרבות פיקוח ו/או בקרה ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים והתכנים.

12. מובן, כי הרדיו ישמור כמיטב יכולתו על פרטיות הגולשים ולא יפעל בכל אופן שיהא בו לפגוע בפרטיות הגולשים במידה העולה על הנדרש לפי כל דין.

אחריות הגולשים

13. הגולשים מתחייבים לשפות את הרדיו בגין כל הפרה שתעשה על ידם של מי מתנאי תקנון זה, אשר תגרום לרדיו כל הפסד, נזק, אובדן, תשלום, הוצאה וכו’, לרבות אגרות משפט, שכר מומחים ושכ”ט עו”ד, ולרבות בגין כל תביעה שתוגש נגד הרדיו על ידי צד ג’.

סמכות שיפוט

14. כל מחלוקת או סכסוך שמקורם מעצם הגלישה באתר או מהשימוש בו יתבררו אך ורק בפני הערכאה השיפוטית לה הסמכות העניינית לכך בעיר תל אביב.

הגולשים מצהירים כי עצם גלישתם באתר ועשיית כל שימוש בו, מהווה ראיה חלוטה לכך שקראו את תקנון תנאי השימוש באתר, כאמור לעיל, וכי הם מסכימים לו.

דילוג לתוכן